آیا دندان عقل را باید کشید؟

خیر!دندان عقل را نباید بدون دلیل کشید مگراینکه باعث بروز مشکل گردد.

یک انسان بالغ 32 دندان دارد،که چهار دندان بعد از دندانهای دیگر در قوس فک رویش میکنند.شروع تشکیل ان از 9 سالگی است.در سن 14 سالگی تاج آن کامل میگردد و در سن 16 سالگی نمایان میگردد. وجه مشترک این دندان زمان رویش آنها به داخل حفره دهان است که مصادف با بلوغ فکری است به عهمین دلیل به آنها دندان عقل میگویند. اگر این دندانها به جا و درست رویش کنند بر خلاف فکر عموم این موارد را نباید کشید زیرا برای سیستم جونده بسیار مفید و موثر هستند.

اگر دندان عقل در شرایط زیر باشد باید کشیده شود:

1)نهفته بودن دندان عقل

دندان عقل نیمه نهفته

دندان عقل نهفته

این اتفاق زمانی رخ میدهد که دندان عقل در بافت نرم و یا سخت گیر کرده باشد و قابلیت رویش نداشته باشد تا در سطح بقیه دندانها قرار گیرد و این باعث میگردد تا زیر سطح پوشاننده را التهاب گرفته و باعث پوسیدگی دندان عقل و دندانهای مجاور آن گردد.

2)جهت رویش اشتباه

در بعضی موارد دندان عقل در استخوان فک به صورت افقی قرار دارد و بجای این که در جهت عمودی بالا بیاید در جهتا افقی رشد میکند که این باعث فار به دندان مجاور و یا دندان آسیابذ دوم میگردد که باید کشیده شود تابه دنداهای مجاور آسیب نزند.