ایا در سنین بالا بالا کشیدن دندان عقل مشکل ساز میگردد؟

با افزایش سن ریشه دندانها قطور شده و کشیدن دندان را سخت تر میکند.زیرا التیام این دنداها ضعیفتر میشود بعد از کشیدن و حتی احتمال فک جوش شدن نیز میگردد.

در سنین بالا هنگام جراحی دندان عقل احتمال  شکست استخون وجود دارد و باعث کاهش تحمل بیمار میگردد مخصوصا اگر بیمار از داروهای ریوی ،قلبی و …. استفاده کند.