● دست دندانها باید محکم باشند اما حالا آنها لق شده اند چرا؟