● پروتز هاي دندانی چند دسته اند؟

– یک روکش یک پوشش شبه دندانی است که برروی یک دندان یا پايه ایمپلنت قرارداده می شود.

– یک بریج شامل ۲یا چند روکش متصل بهم مثل پل ،جهت جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته می باشد.

– ونیر یا لامینیت ها یک لایه نازک ازكامپوزيت يا سراميك بوده که به سطح قدامی دندان متصل می شوند تا سطح دندان را بهبود ببخشند .

– یک اباتمنت یک قطعه کوچک است که به بالاترین قسمت یک ایمپلنت متصل شده وبه عنوان یک فونداسیون برای روکش بعدی عمل می کند .