● چه قدر زمان می برد تا من بتوانم بازسازی لبخند داشته باشم ؟

بستگی به این دارد که شما به چه روشی نیاز دارید. این ممکن است از حداقل یک ساعت (سفید کردن ) تا ۱الی۲هفته برای ونیر پرسلنی وروکش به طول بینجامد . هر مورد متفاوت است وبرای تخمین زمان موردنیاز احتیاج به یک ارزیابی کامل وجود دارد .