آیا میتوان دندان عقل را پر (ترمیم)کرد؟

عصب کشی دندان‌های عقل، امر ممکن و قابل انجامی است. ولی به چند علت دشوار است. اولین دلیل دسترسی دشوار به این دندان‌هاست. این دندان‌ها در انتهای ردیف دندانی دهان شما هستند و دندان‌پزشک شما به راحتی نمی‌تواند ابزار‌هایش را به آن‌ها برساند و آن‌ها را عصب کشی کند. دومین دلیل این است که مورفولوژی و تعداد کانال‌های این دندان‌ها متغیر است و درمان عصب کشی آن‌ها نیاز به تجربه و مهارت بیشتری دارد. اما مجموع این عوامل مانع عصب کشی دندان عقل شما نمیگردد.در بسیاری موارد متخصص ریشه دندان با صرف وقت و مهارت میتواند دندان عقل را عصب کشی کند.