جراحی دندان عقل در چه سن و شرایطی باید انجام گردد؟

البته در هر سنی میتوان دندان عقل را جراحی نمود.ولی بهترین سن برای جراحی دندان عقل زیر 20 سال است چون درد و عوارض آن کمتر است.

از سن بلوغ به بعد دندانهای عقل رویش میکنند که در صورت کوچک بودن فک جای کمی برای رویش آنها وجود دارد و این باعث میگردد که دندان عقل به صورت نهفته و یا نیمه نهفته نمایان گردد که اکثر مشکل ساز بوده و به جراحی ختم میگردد. اگر دندان عقل پوسیده باشد باعث پوسیدگی و عفونت دندانهای مجاور میگردد پس بهتر است جراحی گردد زیرا این جراحی ها با موفقیت به انجام میرسد