● چه مدت یکبار نیاز به تمیز کردن دندانها ي مصنوعي توسط دندانپزشک است ؟