آیا هزینه درمان ارتو دنسی و ایمپلنت به صورت اقساط است؟

هزینه دندانپزشکی

بله،برای شروع ارتو دنسی میبایست 30 درصد ازهزینه ها نقد و مابقی به صورت اقساط ماهانه تا اتمام کار دریافت میگردد.

برای ایمپلنت ابتدا باید 50درصد از مبلغ کل پرداخت گردد. و 50درصد باقی مانده به صورت اقساط تا اتمام کار باید پرداخت گردد.