درمان لق شده گی دندان یا اسپلینت

اسپلینت دندان معمولاً از مواد رزین کامپوزیت دندان و سیم ساخته می شوند و با استفاده از آنها دندان لق شده به دندان های مجاور آن بسته شده و دندان های سالم به عنوان تکیه گاه برای دندان لق شده عمل می کنند. با انجام این کار لقی دندان در طول دوره تقویت و بهبود بافت لثه اطراف ریشه در محل خود درمان می شود .درطول مدت مورد نیاز برای باقی ماندن اسپلینت در محل بین افراد مختلف متفاوت است، اما معمولاً لازم است از اسپلینت برای چند هفته تا چند ماه تا زمان ترمیم کافی استفاده شود.

درمان لق شده گی دندان یا اسپلینت