● آیا سفید کردن دندانها به مینای سطح آنها آسیب وارد میکند ؟

● آیا سفید کردن دندانها به مینای سطح آنها آسیب وارد میکند ؟