● آیا بی حسی می تواند بدون درد باشد ؟

● آیا بی حسی می تواند بدون درد باشد ؟